Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
  • Slide
  • Slide
  • Slide

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

การสวดมนต์นับเป็นการทำความดีครบถ้วนทั้ง กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม, วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ และใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย
อ่านต่อ →

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ควรสวดมนต์เป็นประจำ เพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นไปเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และเพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน
อ่านต่อ →

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ในครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นพระโสดาบันบุคคล) และพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมน์จึงครบองค์ 3 ตั้งแต่นั้นมา
อ่านต่อ →

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดพาหุงฯ หรือ บทสวดชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่เรียบเรียงเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชนะพญามารในช่วงต่างๆ รวม 8 เหตุการณ์ อาทิ ผจญมารในวันตรัสรู้ธรรม, ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์, เอาชนะผกาพรหม เป็นต้น
อ่านต่อ →

สังฆทาน 323 วัด

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 153

วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 153 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 118 ผ่านระบบ ZOOM ครั้งแรกของโลก
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 151

ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 150

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 150 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 149

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 149 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
อ่านต่อ →

ข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มูลนิธิธรรมกาย สมทบมอบถุงยังชีพ "ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19"

โดยดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมทบมอบถุงยังชีพ "ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19" จำนวน 500 ชุด ผ่านสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 แห่งชาติ
อ่านต่อ →

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ฯ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และทีมงานบริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด มอบขนมปังโกลด์เบรด 3,000 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง สนับสนุนการปฏิบัติงานแพทย์และเจ้าหน้าที่ป้องกันโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ เครื่องเวชภัณฑ์

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพกว่า 10 ตัน พร้อมเวชภัณฑ์ 10 กว่าล้านบาท ต้านภัยโควิด-19 ตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
อ่านต่อ →

ถวายเวชภัณฑ์ คณะสงฆ์เมียนมา

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา มอบถวายเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ข้าวสาร – อาหารแห้ง จำนวนกว่า 10 ตัน แด่คณะสงฆ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
อ่านต่อ →

จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกาย

สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี