วัดพระธรรมกายปฏิเสธการโพสต์ข้อความหมิ่นและโจมตีศาสนาอื่น :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายปฏิเสธการโพสต์ข้อความหมิ่นและโจมตีศาสนาอื่น

วัดพระธรรมกายปฏิเสธการ “โพสต์ข้อความหมิ่นและโจมตีศาสนาอื่น”

ตามที่เว็ปไซต์แนวหน้าออนไลน์ (http://www.naewna.com/local/148644) ลงข่าวอ้างเฟซบุ๊กชื่อ "หลวงพี่มนิตย์ สุมโน" ว่าเป็นพระลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย โพสต์ภาพพร้อมข้อความดูหมิ่นและโจมตีศาสนาอื่น เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดต่อวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงว่า ผู้ใช้ชื่อ หลวงพี่มนิตย์ สุมโน ไม่ใช่พระภิกษุ สามเณร ลูกศิษย์วัด หรือกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด ทั้งนี้ วัดพระธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ลูกศิษย์วัด และกัลยาณมิตรทั่วโลก ล้วนเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติสมควรแก่ธรรมตามเพศภาวะ และสถานะของตนเอง ยึดมั่นใน “โอวาทปาฏิโมกข์” คือ 1.ไม่ว่าร้ายใคร (อะนูปะวาโท) 2.ไม่ทำร้ายใคร (อะนูปะฆาโต) 3.สำรวมระวังในศีลของตน (ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร)

จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบ และขอให้ท่านช่วยเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องต่อสาธารณะชนและวิญญูชนทั้งหลายด้วย

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

11 มีนาคม 2558

บทความอื่นๆในหมวดนี้